Tin tức

khóa học online, khoa học kỹ thuật, kinh doanh - Kết nối tri thức - NETS

Chương trình hợp tác xây dựng và kinh doanh khóa học Online

Thông tin hợp tác xây dựng các khóa học trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và đời sống giúp nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho cá nhân, tổ chức thông qua các khóa học Online.