Giới thiệu chính sách chung của NETS. Đây là phần chính sách chung.